info@platformvoedselbossen.nl

Bestemmingsplannen

Of een voedselbos zonder meldingsplicht/vergunningaanvraag bij de gemeente mag worden aangelegd, is terug te vinden in de bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen zijn terug te vinden op de website Planviewer * (deze site vereist wat handigheid; zie helemaal onderaan een handleiding).

Gezien onze stichting werkzaam is vanuit de provincie Zeeland; Walcheren, starten we eerst met het delen van de informatie over bestemmingsplannen op Walcheren. En dan specifiek even voor de grote gemeente Veere, om een beeld te krijgen van de zaken waarmee je rekening moet houden. In andere gemeenten werkt het gelijkaardig. Later zullen we ook voor andere gemeenten de site bijwerken.

VEERE

Open, nagenoeg onbebouwd

In Veere is een groot deel van de gemeente aangemerkt als 'Open, nagenoeg onbebouwd gebied'. Ligt jouw grond in zo'n gebied, dan geldt dit verbod: "het beplanten van gronden met houtgewassen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan niet reeds met houtgewassen waren beplant". Daarmee is echter niet gezegd dat een voedselbos dan niet kan, alleen zul je een vergunning moeten aanvragen. Klik voor alle bestemmingsplanregels Veere met betrekking tot 'open, nagenoeg onbebouwd gebied' .

Vergunningen

Volgens de betreffende gemeentemedewerker duurt het 6 tot 8 weken eer de gemeente tot een besluit is gekomen met betrekking tot een vergunningaanvraag. De medewerker gaf ook aan dat reeds 2 vergunningen zijn afgegeven in Veere voor de aanleg van een voedselbos in een gebied dat als 'open, nagenoeg onbebouwd gebied' is aangemerkt. Op de website van de gemeente Veere kun je zien welke vergunningaanvragen zijn ingediend en verleend via de pagina ' Bekendmakingen bekijken '. Zie ook de extra waarschuwing voor vergunningaanvragen onder onderstaand kopje 'Natuur én agrarisch'.

Bosvisie zoekgebieden

Ligt je grond in gebied dat recent (red. d.d. november 2021) door de Provincie Zeeland is opgenomen als zoekgebied van haar Bosvisie (ook al is het volgens de gemeente 'open, nagenoeg onbebouwd') dan is de kans op een vergunningverlening nog groter volgens de gemeentemedewerker. Via de website Atlas van Zeeland is een schat aan informatie te vinden. Denk aan kadastrale grenzen, historische kaarten, geluidszones, enzovoorts. Maar dus ook of je grond binnen het Zoekgebied Bos van de provincie valt. Klik in de Atla Bosvisie zoekgebieden - Atlas van Zeeland s van Zeeland in het linkermenu op 'Natuur'. In het uitklapmenu zie je onderaan staan 'Bosvisie zoekgebieden'. Vink dit aan en vervolgens naast het vinkje het pijltje omlaag en je kunt zien welke kleuren in de kaart corresponderen met de legenda.

Natuur én agrarisch

Verwijs niet zonder meer naar de Bosvisie. Een voedselbos is immers ook een agrarisch systeem. En niet alleen 'Natuur'. Pas dus op met de manier waarop je je vergunningaanvraag indient! Onze stichting zoekt uit of verwijzing naar de Bosvisie kan hebben voor het type aanplant dat je wilt doen. Andersom geldt dat ook: sinds een aantal jaar worden voedselbossen als agrarisch gezien. Dit kan subsidie opleveren, maar tegelijk -zodra je subsidie aanvraagt- kan dit mogelijk ook extra regels en beperkingen inhouden. Ook dit zoekt onze stichting momenteel uit.

Zolang de lokale overheden nog niet aan functieversmelting doen in hun bestemmingsplannen en/of visies (zoals in de permacultuur wel gebruikelijk is) is het hoogst raadzaam de goede bewoordingen te kiezen in je vergunningaanvraag voor een permacultuursysteem. Mogelijk is 'boomgaard met onderbegroeiing' (en eventueel 'bovenbegroeiing') de meest veilige optie voor een vergunningaanvraag.

Tevens is het raadzaam om naar structuurvisies te kijken en daarnaar te verwijzen in je vergunningaanvraag. Veel provincies/gemeenten hebben natuur immers hoog op de agenda staan en vaak opgenomen in de structuurvisie. In een permacultuursysteem wordt altijd een aanzienlijk percentage van het grondoppervlak gereserveerd voor natuur (zone 5). Nog daargelaten dat het voedselbos/permacultuursysteem zelf meer biodiversiteit herbergt dan monoculturen en zelfs minstens zoveel als natuurgebieden zonder agrarische doelstelling.

Verdere voorbereiding

Bodem
Als aangegeven zijn de regels (of je er wel of geen voedselbos mag beginnen) niet in beton gegoten. Ook de kaarten die zijn gemaakt, komen niet altijd overeen met de werkelijke cultuurhistorie of ondergrondgegevens. In de bosvisie worden de grotere kreekruggen (de hoger gelegen delen in de provincie) aangehouden als gunstig voor beplanting. Veel uitlopers van de kreekruggen zijn in de kaart niet meegenomen.

Wil je zelf controleren of jouw grond op een kreekrug ligt, dan is voornoemde Atlas van Zeeland een goed instrument, maar zeker ook de website Geoloket: Cultuurhistorie . In het linkermenu onderaan kun je klikken op 'Basiskaarten' en vervolgens op de Hoogtekaart (AHN3). Daarna zie je prachtig alle hoogteverschillen in onze provincie. Ook voor jezelf is dit uiteraard handig om te weten, omdat veel bomen niet houden van een te hoge grondwaterstand. Zowel in de Atlas van Zeeland als het Geoloket is bovendien veel informatie te vinden over grondsoorten, grondwaterstanden, enzovoorts.


Kreekruggen; donker gekleurd - Geoloket: Cultuurhistorie

Archeologie en type bestemming
Verder is, via het eerdere genoemde Planviewer (werken hiermee vereist wat handigheid; later volgt hier een korte handleiding) ook informatie te vinden over de bestemming waarvoor grond bedoeld is. Dus niet zozeer wat het kenmerk moet zijn volgens de gemeente (zoals open en onbebouwd) maar welke activiteiten er mogen plaatsvinden. Een gunstige bestemming is Agrarisch en/of Maatschappelijk. Later informeren we hier hoe gunstig de bestemming Natuur is (dit wordt verder uitgezocht en nagevraagd bij de gemeenten/provincie). Vaak wordt een bestemming gevolgd door de toevoeging 'met waarden' (Landschapswaarden of Landschaps- en Natuurwaarden).

Deze bestemmingen en waarden kunnen beperkingen, maar ook kansen inhouden. Hetzelfde geldt als op jouw grond de waarde Archeologie (categorie 1, 2 of 3) van toepassing is. Klik voor: alle Bestemmingsregels van de gemeente Veere .

Werken met Planviewer

Informatie uit Planviewer krijgen, is niet moeilijk. Je moet wel even weten hoe het werkt. We doen dit even aan de hand van een voorbeeld; de Jacoba van Beierenweg 2, Koudekerke (het perceel waarmee onze huidige voorzitter de krant haalde als potentieel voedselbos; inmiddels is de boomgaard een wijngaard geworden).

1. Ga naar Planviewer en type bovenin het adres in en druk op <ENTER>
2. Controleer of het pijltje in de kaart op het perceel staat, zo niet: klik in het perceel
3. Links in het menu staan alle bestemmingsplannen die van toepassing zijn op dit perceel, waaronder heel algemeen: 5e herziening
buitengebied, 3e herziening buitengebied, et cetera. Achter elk bestemmingsplan dat van toepassing is, zie je een oogje staan.
4. Scroll je helemaal door naar beneden dan zie je ook specifieke aanduidingen/bestemmingen; hier gaat het om. In het geval van dit perceel zie je bijvoorbeeld: 'Enkelbestemming - Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' of 'Gebiedsaanduiding - Kreekruggen, gebied met kenmerkend bebouwingspatroon'. Klik je op het oogje van laatstgenoemde, dan kleurt dat deel van het perceel rood waarop dit van toepassing is. Zo zie je dat het westelijke deel van het perceel binnen deze gebiedsaanduiding valt. Klik je op het eerstgenoemde oogje, dan kleur het gehele perceel rood. Met andere woorden: op dit perceel geldt de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden'.


* Normaliter zijn bestemmingsplannen te vinden op de website Ruimtelijke Plannen , maar deze site werkt al enige tijd niet naar behoren (red. d.d. november 2021).